czwartek, 14 luty 2013 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym w trybie negocjacji

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu

wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny   i terminowy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie
pow. Sandomierski, tel./fax. 015 832 50 76, 832 58 40
www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

„Zakup koparko-ładowarki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Sandomierzu”

III. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

 • rok produkcji koparko-ładowarki : 2008-2012 r.
 • moc użyteczna : od 60 kW do 100 kW
 • przebieg : do 3000 m-g
 • masa maszyny : do 10 ton
 • głębokość kopania: do ok. 6 m ( teleskop )
 • łyżka tylna o szerokości: 60 cm ( opcja z dodatkową łyżką o szer. 40 cm )
 • łyżka przednia pływająca SRS „4W1” o pojemności ok. 1 m3
 • wyposażenie z przodu w widły
 • linia do młota ( w opcji dodatkowo młot )
 • napęd 4 x 4
 • skrzynia biegów powershift (jako opcja )
 • tourgvelock ( zwiększona prędkość maszyny podczas jazdy  – jako opcja )
 • klimatyzacja kabiny (jako opcja )
 • serwis w/w maszyny - dostępność

IV. Miejsce realizacji: Sandomierz

V. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych ( odrębnych ofert na różne maszyny )

VI. Należy wskazać możliwość sfinansowania zakupu koparko-ładowarki poprzez leasing.

VII. Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 10.04.2013r

VIII. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz art. 26.2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży wniosek o dopuszczeniu do udziału w przetargu ( zał. Nr 1 ) oraz niżej wymienione dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy ( wg zał. Nr 2 )
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT ( zał. Nr 3 )
4) Oświadczenie o możliwości sprzedaży maszyny w formie leasingu (zał. Nr 4).

IX. Miejsce i termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach wraz z niezbędnymi dokumentami:
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.
Termin składania wniosków upływa dnia 22 lutego 2013r o godz. 12.00
Rozpatrzenie wniosków nastąpi dnia 25 lutego 2013r w siedzibie zamawiającego, lok. Świetlica
Zamawiający w dniu 26 lutego zaprosi wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych.

SIWZ zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres email lub można ją odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Na życzenie oferenta specyfikacja może być wysłana pocztą na wskazany adres.

 

Zatwierdził: Prezes PEC-Sandomierz Sp. z o.o.
                  mgr inż. Leszek Kawiorski
                  14.02.2013 r

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
90
7010
7100
3210
7885
22908
1345912


Twoje IP44.210.77.73

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76