OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU
(DOSTAWA)

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 431 000 EURO
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu

Nr postępowania : 6/TO2/DA/2023

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, tel. +48 15 832 58 40, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu ciężarowego o napędzie elektrycznym typu furgon załogowy o DMC do 3,5 tony”
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 4 do SWZ
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 5 do SWZ, dotyczące:
5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia- nie spełnia”.
6. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www. pecsandomierz.pl w zakładce platforma zakupowa.
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : trzy miesiące od podpisania umowy
8. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
9. Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2023r o godz. 1200.
Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem :
 
 
na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
10. Otwarcie ofert złożonych przy użyciu platformy zakupowej nastąpi w dniu 5 grudnia 2023r o godz. 1215.
11. Termin zawiązania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Nazwa zadania: Dostawa samochodu ciężarowego o napędzie elektrycznym typu Furgon załogowy o DMC do 3,5 tony.
Strona -2-
12. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
12.1. w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:
Pan Sylwester Libicki tel. 502 434 658
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pan Zygmunt Mendala tel. 15 832 58 40 w 39 lub 604 256 402
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12.2. w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia :
Pani Katarzyna Barańska tel. 15 832 58 40 w. 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
329
449
7000
7000
2578
22049
1273675


Twoje IP3.239.2.192

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76