Obsługa klienta

 1. zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej, wody grzewczej.
 2. Dobrowolne zgody dotyczące osób fizycznych w tym osób prowadzących działalność gospodarczą

każda z poniższych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 (1) wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od PEC Sandomierz dotyczące własnych towarów i usług, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • za pośrednictwem SMS/MMS
 • za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

(2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEC Sandomierz moich danych osobowych w celu kierowania do mnie, na dane adresowe w związku z realizacją zawartej umowy treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług po rozwiązaniu umowy

 Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej – Spółka z o.o., 27-600 Sandomierz, ul Polskiej Organizacji Wojskowej numer KRS 0000174539 w celu realizacji umowy na dostawę energii cieplnej, wody grzewczej
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna załączona do umowy na dostawę energii cieplnej, wody grzewczej

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej – Spółka z o.o., 27-600 Sandomierz , ul Polskiej Organizacji Wojskowej –zwanej dalej dostawcą reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki,
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych w PEC -Spółka z o.o. można skontaktować się pod adresem ,e-mail sekretariat @pecsandomierz.pl,
 3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PEC obejmuje: Imię nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu , data urodzenia , pesel, mail, nr. telefonu NIP , REGON, nr.rachunku bankowego, informacja o zadłużeniu
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu zawarcia przez spółkę i wykonania łączącej nas umowy art.(6 ust.1 lit b) RODO) na dostawę energii cieplnej , wody grzewczej wykonanie ciążących na nas obowiązkach prawnych (6 ust.1 lit c)RODO) w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa Energetycznego ,realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora ( art.6 ust.1 lit f)RODO) np. w celu ustalenia dochodzenia i egzekucji roszczeń ( m.in. procesy windykacyjne ),
 5. odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą PEC w Sandomierzu,
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń , wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych)
 7. Posiadają Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. podanie przez Pani/ Pana danych osobowych jest wymogiem, warunkiem realizacji umowy zawartej na dostawę ciepła oraz ciepłej wody.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku przedsiębiorstwa jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 w Sandomierzu.
 2. Systemem monitoringu objęte są elewacje budynku głównego PEC, ciągi piesze i drogi wewnętrzne, tereny przed obiektem, parkingi, bramy: główna, towarowa, południowa i przejście osobowe przy bramie głównej, drzwi wejściowe do budynku głównego, od strony zewnętrznej i wewnętrznej, chodnik przed siedziba firmy, przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, plac węglowy, waga towarowa, plac odżużlania, taśmociąg węglowy i odżużlania na kotłowni Rokitek, plac przed i za magazynem oraz magazyn.
 3. Celem monitoringu jest bezpieczeństwo pracowników, interesantów oraz ochrona mienia.
 4. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. POW 8, 27-600 Sandomierz lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub za pomocą operatora pocztowego na adres: PEC w Sandomierzu, ul. POW 8, 27-600 Sandomierz z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
 6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
 8. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 40 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  - odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;
  - dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;
  - ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest PEC w Sandomierzu
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
363
425
3235
3235
14520
19871
1402977


Twoje IP3.239.95.36

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76